2018 liepos 22(8 5) 236 6289info@tf.vusa.ltVU SA TF – ir tu nebe vienas!

Socialinė informacija

Stipendijos

1. Skatinamoji stipendija (stipendija už mokymosi rezultatus)

Skatinamoji stipendija skiriama geriausiems valstybės finansuojamiems studentams už gerus mokymosi rezultatus. Jos yra dviejų dydžių:

 • 2,5 BSI (328,02 litai / 95 EUR ) – padidinta stipendija. Ją gauna studentai, kurių sesijos vidurkis yra 2 balais didesnis už studijų programos vidurkį;
 • 1,5 BSI (196,80 litai / 57 EUR) – paprasta stipendija.

Skatinamosios stipendijos nėra skiriamos studentams:

 • studijuojantiems pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų pirmajame semestre;
 • atnaujinantiems studijas ar priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų – vieną semestrą;
 • turintiems akademinę (-ių) skolą (-ų);
 • jau gavusiems skatinamąsias stipendijas už tą patį laikotarpį.

Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus. Rudens semestre stipendija skiriama einamųjų metų rugpjūčio–sausio mėnesiams, pavasario semestre – vasario–liepos mėnesiams. Baigiamųjų kursų studentams stipendija pavasario semestre skiriamavasario–birželio mėnesiams.

2. Socialinė stipendija

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytus studentus (toliau – studentai), atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį (šiuo metu 393,62 Lt per mėnesį / 114 EUR ) Socialinės stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį (toliau – semestras), bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

 • neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį):einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d., rudens semestrui(įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.

Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką (www.vsf.lt).

3. Vienkartinė socialinė stipendija

Šios stipendijos gali būti skiriamos studento materialinės ir socialinės padėties pablogėjimo atvejais (sunki liga, trauma, avarija, gaisras, rimta vagystė, artimojo mirtis, vieno iš tėvų darbo praradimas ir pan.).

Teisę prašyti vienkartinės pašalpos turi kiekvienas studentas. Terminų, iki kada reikia pateikti prašymą ir dokumentus, nėra. Prašymai yra priimami Studentų atstovybėje visą laiką.

Vienkartinės socialinės stipendijos dydis yra nuo 4 BSI iki 12 BSI. ( 524,83 – 1 574,48 Lt / 152 – 456 EUR )

Akademinėse atostogose esantis arba studijas sustabdęs studentas taip pat turi teisę teikti prašymą skirti jam vienkartinę socialinę stipendiją.

Studentas, pretenduojantis gauti socialinę vienkartinę stipendiją, rašo prašymą rektoriaus vardu, kurį kartu su kitais reikalingais dokumentais pateikia Universiteto Studentų atstovybei arba jos padaliniui fakultete (padalinyje).

Prašymo forma.

Kartu su prašymu teikiami dokumentai:

 • pažyma apie šeimos sudėtį;
 • pažymos apie tėvų (globėjų) arba sutuoktinio paskutinių 3 mėnesių gaunamas su darbo
  santykiais susijusias pajamas arba pajamas, gautas iš individualios veiklos, ar pažymos apie nedarbą;
 • pažyma apie savo paskutinių 3 mėnesių gaunamas su darbo santykiais susijusias pajamas arba pajamas, gautas iš individualios veiklos, ar pažyma apie nedarbą;
 • papildomi dokumentai, įrodantys, kad studentui reikalinga finansinė parama (neįgaliojo
  pažymėjimo kopija, tėvo arba motinos mirties liudijimo kopija, vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopijos, gydytojo pažyma ir kt.).

4. Vienkartinė tikslinė stipendija.

Vienkartinė tikslinė stipendija skiriama studentams, pasiekusiems gerų rezultatų sporto, kultūros, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje. Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 BSI iki 15 BSI ( 131,21 – 1968,10 LT / 38 – 570 EUR)

Prašymai teikiami rudens semestre iki einamųjų metų spalio 25 d., pavasario semestre – iki kovo 25 d.

Prašyme nurodomi studento anketiniai duomenys – prašančiojo vardas, pavardė, studento pažymėjimo numeris, padalinys, studijų programa, pakopa ir kursas, kontaktiniai duomenys, priežastis, dėl kurios studentas pretenduoja gauti vienkartinę tikslinę stipendiją, bei patvirtinama, kad studentas užregistravo savo banko sąskaitą.

Prašymo forma.

Visuomeninės veiklos aprašas.

Kartu su prašymu teikiami dokumentai:

 • Sveikatos ir sporto centro rekomendacija ir dokumentai, įrodantys sporto pasiekimus, jei prašymas teikiamas už pasiekimus sportinėje veikloje;
 • Kultūros centro rekomendacija ir dokumentai, įrodantys kultūrinę veiklą, jei prašymas teikiamas už pasiekimus kultūros veikloje;
 • Atitinkamo kamieninio akademinio padalinio rekomendacija ir dokumentai, įrodantys pasiekimus mokslinėje (publikuotų straipsnių kopijos, projektiniai darbai ir kt.), jei prašymas teikiamas už mokslinę veiklą.
 • Atitinkamo kamieninio akademinio padalinio ar įstaigos, kurioje studentas vykdo visuomeninę veiklą, vadovo rekomendacija ir išsamus vykdomos veikos aprašymas (nurodant užimamas pareigas, turimas atsakomybes, veiklos tikslus, rezultatus, periodiškumą, tęstinumą ir (t.t.), įrodantys pasiekimus visuomeninėje veikloje, jei prašymus teikiamas už visuomeninę veiklą.

Jei studentas turi aukštų sporto/ kultūros pasiekimų, bei sportinę/ kultūrinę veiklą vykdo ne Universitete, jis turi pateikti dokumentus, įrodančius sportinę/ kultūrinę veiklą, atitinkamai Sveikatos ir sporto centrui arba Kultūros centrui. Sveikatos ir sporto centras ar Kultūros centras, įvertinęs studento pasiekimus pateikia išvadą vienkartinių tikslinių stipendijų skyrimo komisijai apie šių studentų tinkamumą gauti šią stipendiją.

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardinė stipendija

Gauti gali 5 socialinių mokslų talentingi, ypač pasižymėję studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje pagrindinių, vientisųjų ir magistrantūros studijų studentai.

Iš šių 5 stipendijų vieną stipendija skiriama neuniversitetinių studijų studentui, 2 – pagrindinių universitetinių arba vientisųjų studijų (trečiojo arba ketvirtojo kursų) studentams ir 2 – magistrantūros arba vientisųjų studijų (penktojo arba šeštojo kursų) studentams.

Pasiūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl kandidatų į vardines stipendijas kasmet iki liepos 1 d. teikia Lietuvos Respublikos valstybinės aukštosios mokyklos.

Reikalingi dokumentai:

 • pažyma apie studijų rezultatus (paskutinių dviejų semestrų);
 • studento studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimas, parengtas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgus į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, pasirašytas aukštosios mokyklos rektoriaus ir fakulteto dekano.

Stipendija skiriama vieneriems studijų metams.

Pagrindinių studijų studentams skiriamos 5 (650 lt.) bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, o magistrantūros studijų studentams – 7 (910lt.) bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos.

Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija

Gauti gali I kurso bakalauro studijų studentas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

 • gerai arba labai gerai baigė bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą arba gimnaziją;
 • dalyvavo rajono, šalies mokslo/humanitarinėse olimpiadose arba konkursuose bei tarptautiniuose menų konkursuose;
 • vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

Pasiūlymus Fondui dėl kandidatų stipendijoms gauti kasmet iki liepos 30 d. teikia Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniai.

Stipendijos dydis siekia 140 USD.

Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinė stipendija

Gauna geriausiai besimokantys ir socialiai remtini Vilniaus universiteto studentai.

Norint gauti, būtina Vilniaus universiteto Senato pirmininkui pateikti motyvuotą prašymą su atitinkamo padalinio vadovo rekomendacija.

Advokatų kontoros „Bernotas ir Dominas Glimstedt“ apdovanojimas už geriausią metų komercinės teisės pakraipos magistro darbą

Gauna geriausias metų Vilniaus universiteto Teisės fakulteto komercinės teisės pakraipos magistro darbo autorius.

Darbus apdovanojimui siūlo katedros, kasmet pateikdamos rekomendacijas vertinimo komisijai:

 • Privatinės teisės katedra – ne daugiau kaip 6 darbus;
 • Viešosios teisės katedra – ne daugiau kaip 4 darbus;
 • Baudžiamosios justicijos katedra – ne daugiau kaip 1 darbą;

Apdovanojimo dydis siekia 3000 lt.

Advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ stipendija

Gauna geriausiai besimokantis (aukščiausią pirmųjų studijų metų rudens ir pavasario semestro egzaminų vidurkį turintis) Vilniaus universiteto Teisės fakulteto I kurso studentas.

Stipendijos dydis siekia 4000 lt.

Ambasadoriaus dr. Vytauto A. Dambravos vardo stipendija

Gauti gali visi dieninio skyriaus (II-V kurso) VU TF studentai:

 • stipendijos mokėjimo mokslo metais neturintys akademinių skolų;
 • prioritetas teikiamas nedirbantiems ir su darbo santykiais susijusių pajamų negaunantiems studentams.

Norint gauti, iki spalio 1 d. reikia pateikti paraišką VU TF dekanatui.

Vienkartinė 2000 lt išmoka.

Stipendiją gavęs studentas įsipareigoja baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą – pirmaisiais darbo metais pagal galimybes finansiškai prisidėti prie šios stipendijos išlaikymo.

Lietuvos socialdemokratų partijos organizuojama labdaros akcija

Gauna talentingas, ypač pasižymėjęs socialinių mokslų studentas iš daugiavaikės šeimos (jei šeimoje yra ne mažiau kaip trys vaikai, iš kurių bent du yra besimokantys formalaus švietimo įstaigoje) arba iš du ir daugiau vaikų (besimokančių šveitimo įstaigose) turinčių šeimų, kuriose tik vienas iš tėvų gauna pajamas.

Pasiūlymus dėl 2 kandidatų finansinei paramai gauti teikia Lietuvos Respublikos valstybinės universitetinės aukštosios mokyklos. Kandidatus teikia šių aukštųjų mokyklų studentų atstovybės kartu su tų aukštųjų mokyklų rektoriais.

Reikalingi dokumentai:

 • Studento mokymosi ir mokslinės kūrybinės ar meno veiklos charakteristika. Prie šios charakteristikos turi būti pridėta fakulteto dekano pasirašyta akademinė pažyma. Jei yra paskelbtų mokslo darbų, pridedamas jų sąrašas;
 • Mažiausiai dviejų dėstytojų, iš kurių bent vienas yra profesorius arba docentas, rekomendacijos vardinei finansinei paramai gauti;
 • Kitos rekomendacijos, susijusios su studento mokymusi ir moksline kūrybine veikla (jei tokių yra);
 • Pažyma iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.

Išmokos dydis viršija 500 Lt.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos stipendija

Gauti gali Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 2 – 4 kurso studentai. Tam reikia pateikti motyvuotą prašymą VU TF dekanui.

Profesoriaus Jono Žeruolio vardo stipendija

Gauti gali pažangūs ir aktyvūs visuomeniniame gyvenime studentai. Tam reikia pateikti motyvuotą prašymą VU TF dekanui.

Profesoriaus Vlado Pavilonio vardo stipendija

Gauti gali socialiai remtinas ir pažangus studentas. Tam reikia pateikti motyvuotą prašymą VU TF dekanui.

Paskolos

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė 2009-05-07 nutarimu Nr. 480 patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo aprašą (toliau – Aprašas). Pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos. Valstybės paskolos yra teikiamos iš valstybės lėšų, o valstybės remiamos paskolos yra teikiamos iš kredito įstaigų lėšų.

Valstybės paskolos

Valstybės paskolas turi teisę gauti valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas iki 2009 m., kurie moka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo numatytą nustatyto dydžio studijų įmoką – 4 bazinės socialinės išmokos dydžius (BSI), t.y. 524,83 Lt (152 EUR).

Šios paskolos prašymai-anketos pateikiami rudens ir pavasario semestruose. Sutartys pasirašomos Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fonde). Paskolos studijų įmokai mokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą.

Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo datos. Palūkanų dydis – 5 procentai.

Valstybės remiamos paskolos

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:

 • paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies, ši paskola pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą);
 • paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos BSI 50 dydžių (papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI, ši paskola pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį);
 • paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7872,38 LT / 2280 EUR), ši paskola pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą).

Paskolos gavėjo bendra pagal Aprašą gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI. Valstybės remiamas paskolas galima skolintis tiek litais, tiek eurais.

Valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, kitos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Valstybės remiamos paskolos palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokėtos iš Fondo disponuojamų lėšų.

Valstybės remiama paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar išbraukimo, ir grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios.

Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis neviršija valstybės remiamos paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti. Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su kredito įstaiga, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, studento socialinę padėtį, studijų pakopą, studijų formą, studentų studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).

Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Paskolos studijų kainai sumokėti, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis bei paskolos gyvenimo išlaidoms papildomai teikiamos ir pavasario semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą.

Popaskaitinė veikla

Neapriboti savęs vien akademiniu gyvenimu šiandien tampa vis svarbiau. Atrasti save ir kitose glaudžiai su akademiniu gyvenimu susijusiose sferose tampa ne tik dideliu privalumu, bet net ir tikra būtinybe! Vilniaus universitetas siūlo gausybę popaskaitinės veiklos pasirinkimų:

Proto lavinimui (nuorodos):

Fiziniam lavinimui (nuorodos):
 • VU Žygeivių klubas
 • Bendrosios kūno kultūros užsiėmimai
 • Sporto šakų treniruotės (lengvoji atletika, krepšinis, sunkumų kilnojimas, sveikatingumo aerobika, stalo tenisas, dziudo, sambo, futbolas, tinklinis)
 • Savarankiškos pratybos (treniruokliai, futbolo aikštelė, bėgimo takai, salės futbolui, krepšiniui, tinkliniui ir kitokioms veikloms, stalo tenisas ir kt.)
 • Galimybė dalyvauti tradicinėse Tarpfakultetinėse rektoriaus taurės varžybose (lengvosios atletikos, plaukimo, rankos lenkimo, aerobikos, moterų ir vyrų krepšinio, futbolo, svarsčių kilnojimo, stalo teniso, keliautojų sporto). Plačiau >>>
 • Galimybė atstovauti Universiteto rinktines (keliautojų, orientavimosi sporto, šachmatų, irklavimo, sambo, dziudo, plaukimo, sportinės aerobikos, sunkiosios atletikos, svarsčių kilnojimo, jėgos trikovės, futbolo, kroso, stalo teniso, vyrų ir moterų krepšinio, vasaros ir žiemos lengvosios atletikos, badmintono, kulkinio šaudymo, slidinėjimo, paplūdimio tinklinio, fechtavimo, teniso čempionatuose). Plačiau >>>

Meniniam lavinimui (nuorodos):

 • Artūras Anisimenka
  Artūras AnisimenkaSocialinės srities ir programos "Sąžiningai" koordinatorius

  +370 645 66 909; soc@tf.vusa.lt, saziningai@tf.vusa.lt

  Neradai dominančios informacijos?

  Parašyk mums! Su malonumu Tau padėsime.

  Susisiek!

  Susisiek su mumis! Pasistengsime kuo greičiau atsakyti į Tavo užklausą.