2018 liepos 22(8 5) 236 6289info@tf.vusa.ltVU SA TF – ir tu nebe vienas!

Akademinė informacija

Egzaminai, perlaikymai ir skolos
 • Vilniaus universitete egzaminas gali vykti tik raštu arba raštu ir žodžiu. Egzaminai išimtinai žodžiu nevykdomi.
 • Studijuojančiajam dėl svarbios priežasties neatvykus į egzaminą, jis privalo per 3 darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino ar įskaitos datos pranešti Padalinio administracijai ir susitarti dėl pateisinančio dokumento pristatymo.
 • Studentas, dėl ligos ar kitos svarbios priežasties negalintis atvykti į egzaminą, Padalinio vadovo gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.
 • Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą perlaikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites. Studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip per dvi savaites nuo atidėto termino pabaigos.
 • Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų turintis studentas, norintis tęsti studijas, turi kreiptis į Padalinio vadovą su prašymu leisti kartoti atitinkamų dalykų studijas arba laikyti egzaminą ekternu.
 • Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio semestro egzaminų perlaikymo ir (ar) paskutinio studijų semestro egzaminų laikymo terminui, turintiems ne daugiau nei 15 kreditų apimties akademinių skolų, Padalinio vadovas gali taikyti išimtis ir leisti atitinkamus egzaminus perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios.
Apeliacijos
 • Jei netenkina įskaitos ar egzamino pažymys, pirmiausia susipažinkite su savo egzamino ar įskaitos ištaisytu darbu bei su dėstytoju išsiaiškinkite kilusius klausimus ar neaiškumus; galbūt įsivėlė klaida ir pasikalbėjus apeliacijos net neprireiks.
 • Jeigu nusprendėte rašyti apeliaciją dėl galutinio dalyko/ modulio egzamino ar įskaitos įvertinimo – turite 7 kalendorines dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos. Jeigu rašote apeliaciją dėl procedūrinių pažeidimų – 1 darbo dieną nuo egzamino ar įskaitos laikymo dienos. Apeliacija dėl egzamino (įskaitos) laikymo procedūros pažeidimo nepanaikina galimybės teikti apeliaciją dėl galutinio dalyko (modulio) pasiekimų įvertinimo;
 • Užpildykite šį prašymą. Jis turi būti motyvuotas! Tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtumėte surašyti visus argumentus, kodėl Jūs nesutinkate su įskaitos arba egzamino įvertinimu arba pagrįsite kitus procedūrinius pažeidimus („aš manau“ nėra argumentas. Privalote pateikti argumentuotą nuomonę dėl neteisingo įvertinimo ar procedūrinių pažeidimų). Priešingu atveju apeliacija gali būti atmesta. Apeliacijos pavyzdys – http://vusa.lt/apeliacijos (puslapio apačioje).
 • Užpildytą apeliacijos raštą pateikite VU TF Studijų skyriui (606 kab.). Studentui, teikiančiam apeliaciją, yra siūloma taip pat pateikti apeliaciją elektroninio laiško forma.
 • Jūsų apeliacija turi būti išnagrinėta per 14 dienų nuo jos pateikimo dienos. Sprendimą galėsite sužinoti Studijų skyriuje (606 kab.).
 • Apeliacijos komisija negali sumažinti studento gauto įvertinimo. Apeliacija rašoma dėl dviejų priežasčių: 1) dėl egzamino (įskaitos) įvertinimo (jei dėstytojas netinkamai įvertino atsakymo teisingumą, padarė aritmetinių pažymio nustatymo klaidų, netiksliai arba dviprasmiškai formulavo užduotį (testo atsakymus) ir/arba padarė faktinių vertinimo klaidų (teisingas atsakymas traktuotas kaip klaidingas)); 2) dėl egzamino (įskaitos) ir baigiamųjų darbų gynimo procedūros pažeidimų (pvz., auditorijos palikimas ar egzaminuotojo pasikeitimas egzamino metu, kalbėjimas mobiliuoju telefonu, egzaminavimo tvarkos pakeitimas nuo tos, kurią nurodė rugsėjo mėnesį ir pan.)
Konkursinės eilės sudarymas
 • Studentų rotacija vis dar nevyksta.
 • Studentai, kurie norėjo gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti, bet to nepadarė laukdami rotacijos rezultatų, galės kreiptis į Valstybinį studijų fondą pavasario semestre (vasario – kovo mėnesiais).
 • Studentai, kurie nesumokėjo studijų įmokos už rudens semestrą, pavasario semestre gali prašyti paskolos ne tik pavasario, bet ir praėjusiam rudens semestrui. Tokiu atveju studentas turi informuoti apie šią situaciją VU Studijų direkcijos vyr. specialistę Jurgitą Alonderytę-Venckienę el. paštu jurgita.alonderyte@cr.vu.lt
Laisvi ir privalomi pasirenkamieji dalykai
Laisvi pasirenkamieji dalykai:

 • Studentas gali pasirinkti ir nemokamai studijuoti laisvąjį dalyką bet kuriame universiteto akademiniame padalinyje.
 • Laisvajam dalykui reikia registruotis prisijungus prie VU duomenų bazės (kiekvienas studentas turi savo vartotojo vardą – LSP numerį), pasirinkus skiltį „LD registracija“.
 • Studentas, pageidaujantis klausyti daugiau dalykų (turėti daugiau kreditų), nei numato jo studijuojama programa, gali sudaryti laisvojo klausytojo studijų sutartį. Dėl to jis turi kreiptis į fakulteto, kuriame dėstomas jo pasirinktas laisvasis dalykas, dekanatą. Tokios papildomos studijos yra mokamos.
 • Laisvai pasirenkamieji dalykai turi būti pasirinkti iki gruodžio 1d. pavasario semestrui ir iki gegužės 1d. rudens semestrui. Pirmakursiai pasirinkimui turi pirmąsias dvi rudens semestro savaites.
 • Pakeisti pasirinktą laisvąjį dalyką galima šiais atvejais: nesusidarė klausytojų grupė; per didelė grupė; neįmanoma lankyti dėl tvarkaraščio.
Privalomi pasirenkamieji dalykai:

 • Šiuos dalykus studentas turi pasirinkti iš studijų programoje pateikto pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
 • Registracija į privalomuosius pasirenkamuosius dalykus vyksta iki gruodžio 1 dienos pavasario semestrui ir iki gegužės 1 dienos rudens semestrui fakulteto dekanate (fakultetas gali būti nusistatęs ir kitokią registracijos tvarką, išskyrus registracijos terminus).
Studijų kalendorius ir tvarkaraščiai
Studijų kalendorius:

 • Rudens semestras: studijos 09.01 – 01.26, Kalėdų atostogos 12.25 – 01.01, žiemos atostogos 01.27 – 02.03.
 • Pavasario semestras: studijos 02.04 – 06.30, Velykų atostogos – viena pavasario semestro savaitė.
 • Vasaros atostogos: 07.01 – 08.31.
Studijų tvarkaraščiai:

 • Teisės fakulteto dieninių studijų tvarkaraščiai skelbiami čia, sesijinių studijų tvarkaraščiai skelbiami čia, o magistrantūros studijų tvarkaraščiai skelbiami čia.
 • Rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai skelbiami iki gegužės 31 d., o pavasario semestro – iki gruodžio 31 d.
 • Apie visus vėlesnius tvarkaraščio patikslinimus ar pakeitimus viešai pranešama tf.vu.lt tinklalapyje ir (ar) VUSIS ne vėliau kaip likus savaitei iki atitinkamo pakeitimo taikymo pradžios.
 • Studijų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į 40 val. darbo savaitę.
Studijų pakopos, formos, tipai
 • Pakopos: pirmoji (bakalauro), antroji (magistrantūra, specialiosios profesinės studijos) ir trečioji (doktorantūra, rezidentūra). Pirmosios ir antrosios pakopos studijos gali būti sujungtos į vientisąsias studijas (teisės studijos yra vientisosios, taigi po 5 metų studijų TF Jūs gausite magistro diplomą).
 • Formos: ištęstinės ir nuolatinės. Kuo skirias formos? Iš esmės formos skiriasi, tiksliau gali skirtis, studijavimo būdu (pobūdžiu) ir trukme. Ištęstine forma Jūs galite studijuoti programą ilgiau, galite pasirinkti per semestrą studijuojamų dalykų skaičių, taip pat pasirinkti studijų tvarkaraštį: pvz., studijuoti vakarais, sesijomis. Kitaip tariant, Jums suteikiama daugiau laisvės. Tačiau ši laisvė taip pat yra ribota. Kiekvieną programą galima studijuoti ne ilgiau nei nurodyta taisyklėse, tik tam tikrais tvarkaraščiais. Visa tai galima pamatyti priėmimo taisyklėse ir planuojamų priimti studentų skaičiuje. Skirtingų formų suteikiamas išsilavinimas yra lygiavertis ir diplomui įtakos neturi.
 • Tipai: nuosekliosios (studijuojama pagal studijų programą) ir nenuosekliosios (klausomas vienas ar keli atskirai pasirinkti dalykai) studijos.
Studijų sustabdymas
 • Fakulteto dekanas gali studentui suteikti akademines atostogas dėl ligos (iki 2 metų) arba dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros (iki 3 metų).
 • Dėl rimtų priežasčių, akademinių skolų neturinčiam studentui fakulteto dekanas gali leisti vieneriems metams sustabdyti studijas.
 • Studijos yra stabdomos nuo paskutinio išlaikyto egzaminų laikymo laikotarpio.
 • Grįžus po akademinių atostogų (studijų stabdymo), būtina užsiregistruoti fakulteto dekanate iki to semestro pradžios, kuriame išėjote akademinių atostogų. To nepadaręs studentas yra braukiamas iš studentų sąrašų!
 • Aušrinė Dambrauskaitė
  Aušrinė DambrauskaitėAkademinio proceso reikalų koordinatorė

  +370 601 26 694; akadem@tf.vusa.lt

  Neradai dominančios informacijos?

  Parašyk mums! Su malonumu Tau padėsime.

  Susisiek!

  Susisiek su mumis! Pasistengsime kuo greičiau atsakyti į Tavo užklausą.